Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Simple-Simon

De dienst “Simple-Simon, de Slimme Werkbon app”, hierna Simple-Simon te noemen, wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Mobile Operating B.V.. Aan het gebruik van Simple-Simon zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Simple-Simon te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Mobile Operating B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

icon-pdf

Algemene Voorwaarden Simple-Simon

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1         Simple-Simon biedt u de mogelijkheid uw werkbonnen the beheren in Simple-Simons kantoorprogramma en afhandelen met de Simple-Simon app. U bepaalt zelf welke informatie u laat invullen en wat u met de resultaten doet.

1.2         Om Simple-Simon te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3         U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Mobile Operating B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen. U kunt eenvoudig uw wachtwoord en dat van uw collega’s veranderen, ook dit beheer ligt bij u. Wachtwoorden worden destructief gehashed opgeslagen, Mobile Operating B.V. kan uw wachtwoorden derhalve niet herleiden.

1.4         Met Simple-Simon verwerkt u mogelijk persoonsgegevens. Denk aan klantgegevens, werkadressen of andere persoonlijke gegevens. Mobile Operating B.V. treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U vrijwaart Mobile Operating B.V. van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1         Het is verboden Simple-Simon te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2         In het bijzonder is het verboden naar persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacypolicy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van persoonsgegevens dient u zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens te conformeren.

2.3         Daarnaast is het verboden bij Simple-Simon

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • voor commerciële doeleinden in te zetten;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4         Indien Mobile Operating B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Mobile Operating B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5         Indien naar het oordeel van Mobile Operating B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Mobile Operating B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Mobile Operating B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6         Mobile Operating B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.7         Mobile Operating B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Mobile Operating B.V. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1         Mobile Operating B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2         Mobile Operating B.V. onderhoudt Simple-Simon actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Mobile Operating B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3         Mobile Operating B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Simple-Simon aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Mobile Operating B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1         De dienst Simple-Simon, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Mobile Operating B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Mobile Operating B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2         Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Mobile Operating B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3         Indien u informatie stuurt naar Mobile Operating B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4         Mobile Operating B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Simple-Simon, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Mobile Operating B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Mobile Operating B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1         Voor het gebruik van Simple-Simon is een vergoeding verschuldigd Betaling Per Gebruiker, Per maand, een en ander zoals nader aangegeven op de website. Deze vergoeding wordt bepaald in credits. U koopt deze credits vooraf in.

5.2         Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Mobile Operating B.V., of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3         Omdat de dienst van het aankopen van credits direct verricht wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

5.4         Credits worden niet gerestitueerd.

5.5         Simple-Simon bied verschillende samengestelde pakketten aan: Opleiding in combinatie met Credits en/of inregelen van koppelingen. Samengestelde pakketen dienen vooraf betaald te worden tenzij schriftelijk anders afgesproken. Afgenomen pakketten worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1         De aansprakelijkheid van Mobile Operating B.V. is beperkt tot het bedrag dat u aan credits heeft gebruikt in de periode van drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis tot de datum van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2         Mobile Operating B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Mobile Operating B.V. meldt.

6.4         In geval van overmacht is Mobile Operating B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, technische storingen aan Servers of andere netwerkcomponenten, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1         Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een maand.

7.2         Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de dienst hoeft u niet op te zeggen. Op het moment dat u geen credits meer aanschaft danwel inzet is daarmee de overeenkomst beëindigt.

7.3         Mobile Operating B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u drie maanden geen credit hebt ingezet. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4         U kunt tijdens het gebruik maken van de dienst op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst. Deze mogelijk bestaat zolang credits worden ingezet. Wilt u stoppen met de dienst, dient u er zelf zorg voor te dragen dat u vooraf de gegevens download die u met de dienst hebt opgeslagen.

7.5         Op het moment dat u langer dan drie maanden geen credits meer hebt ingezet kunnen uw gegevens worden gewist.

 

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1         Mobile Operating B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2         Mobile Operating B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds gekochte credits.

8.3         Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1         Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2         Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Simple-Simon worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mobile Operating B.V. gevestigd is.

9.3         Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4         De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Mobile Operating B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5         Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6         Mobile Operating B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Simple-Simon of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.